วีรยุทธ สระจูม

วีรยุทธ  สระจูม

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้าง

1. นโยบายสาธารณะ
2. การปฎิรูประบบราชการ
3. องค์การกับการบริการสาธารณะ
4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. การคลังและงบประมาณ
6. ธรรมาภิบาล

ไม่มีความคิดเห็น: