วีรยุทธ สระจูม

วีรยุทธ  สระจูม

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551ท่านเลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ท่านเลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แผนกที่ฝึกงาน กองแผนและงบประมาณ

งานในลักษณะที่ปฎิบัติคือ ส่วนใหญ่เป็นงานเอกสาร แก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลแผนดำเนินโครงการต่าง ๆ
จัดเรียงเอกสารหรือ รูปเล่ม บันทึกข้อมูลเอกสาร ส่งหนังสือทางราชการ
และเป็นคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม เอ็กเซลส่วนมาก

การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้าง

1. นโยบายสาธารณะ
2. การปฎิรูประบบราชการ
3. องค์การกับการบริการสาธารณะ
4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. การคลังและงบประมาณ
6. ธรรมาภิบาล

นโยบายสาธารณะ (public policy)

แนวทางกิจกรรม/การกระทำ/การเลือกตัดสินใจของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลได้ทำการตัดสินใจและกำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อชี้นำให้มีกิจกรรม/การกระทำต่างๆ เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยมรการวางแผน การจัดทำโครงการ วิธีการบริหารหรือกระบวนการดำเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และความต้องการของประชาชน/ผู้ใช้บริการในแต่ละเรื่อง